powered by

Regulamin Plebiscytu „Polish Esport Awards 2020”

 1. Organizatorem Plebiscytu „Polish Esport Awards 2020” (dalej: Plebiscyt) jest Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 49, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł, NIP: 5272677009, REGON: 146127300 dalej: Organizator lub RASP.
 2. Nadzór nad przebiegiem i realizacją Plebiscytu, którego dotyczy niniejszy regulamin sprawuje Komisja Plebiscytowa, powołana przez Organizatora. Wyboru nominowanych w poszczególnych kategoriach Plebiscytu dokonuje Kapituła w której skład wchodzą przedstawiciele serwisow e-sportowych:
  • Esportmania
  • Cybersport
  • EPICPLAYZ.pl
  • Esport Now
  • Esporter
  • eWeszło
  • TVP Esport
  Przedstawiciele Kapituły dokonali selekcji i wyboru kandydatów w każdej z kategorii Plebiscytu podczas posiedzenia Kapituły, które odbyło się 29.01.2020 r. W siedzibie organizatora.
 3. Plebiscyt i głosowanie w Plebiscycie są przeprowadzane w serwisie pod adresem: www.polishesportawards.pl. Plebiscyt kierowany jest do osób pełnoletnich.
 4. Plebiscyt jest przeprowadzany w 7 następujących kategoriach:
  • Gracz roku
   • Oskar "Selfmade" Boderek
   • Marcin"Jankos" Jankowski
   • Michał "Nisha" Jankowski
   • Szymon "Saves" Kamieniak
   • Paweł "Innocent" Mocek
   • Michał "Michu" Müller
   • Mikołaj "Elazer" Ogonowski
   • Kacper "Inspired" Słoma
  • Organizacja roku
   • Actina PACT
   • Devils.one
   • Illuminar Gaming
   • Piratesports
   • x-kom AGO
  • Rozgrywki roku
   • Ekstraklasa Games
   • ESL Mistrzostwa Polski
   • ESL Sprite Mistrzostwa Kobiet
   • Games Clash Masters
   • Good Game League
   • Intel Extreme Masters Katowice
   • Ultraliga
  • Trener roku
   • Adrian "Zetural" Dziadkowiec
   • Mikołaj "minirox" Michałków
   • Adrian "IMD" Pieper
   • Adrian "Hatchy" Widera
  • Komentator roku
   • Kuba "Kubik" Kubiak
   • Michał "Avahir" Kudliński
   • Tomasz "TheFakeOne" Milaniuk
   • Łukasz "Hermes" Pożyczek
   • Maciej "Morgen" Żuchowski
  • Odkrycie roku
   • Mateusz "Czajek" Czajka
   • Paweł "Dycha" Dycha
   • Jarosław "Jarkoś" Kaleta
   • Miłosz "mhL" Knasiak
   • Filip "tudsoN" Tudev
  • Osobowość roku
   • Jarosław "pasha" Jarząbkowski
   • Fryderyk "Veggie" Kozioł
   • Kinga Kujawska
   • Filip "Testree" Mątowski
   • Piotr "Izak" Skowyrski
 5. Głos w ramach głosowania w Plebiscycie może oddać każdy pełnoletni użytkownik serwisu www.polishesportsawards.pl poprzez kliknięcie w przycisk „WYBIERZ” znajdujący się przy opisie wybranego Nominowanego a następnie dokonując autoryzacji swojego wyboru za pomocą konta na Facebooku, Google Plus, Onet lub Twitch oraz akceptując niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Uczestnikom głosowania nie będą przyznawane żadne nagrody.
 6. Jeden Użytkownik może zagłosować tylko raz na 24 godziny, w trakcie trwania głosowania w Plebiscycie.
 7. Głosowanie w ramach Plebiscytu rozpocznie się dnia 10.02.2020 roku o godzinie 12:00 i zakończy się dnia 21.02.2020 roku o godzinie 12:00.
 8. Organizator zastrzega, iż w trakcie głosowania w Plebiscycie zabronione jest zwiększanie ilości głosów poprzez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza poprzez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nieoddanych bezpośrednio przez Użytkowników lub oddanych przez tą samą osobę wykorzystującą różne identyfikacje (np. różne adresy e-mail, konta w serwisach społecznościowych itp.) Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia głosów oddanych z naruszeniem ww. zapisu Regulaminu.
 9. Nagroda w postaci statuetki: „GAMER” zostanie przyznana Nominowanym, którzy w poszczególnych kategoriach zdobędą największą liczbę głosów oddanych w Plebiscycie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 10. Ogłoszenie wyników glosowania odbędzie się na stronie: www.polishesportawards.pl. Nagrody zostaną wręczone Nominowanym w terminie ustalonym przez Organizatora.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia głosowania w Plebiscycie uczestnicy Plebiscytu (zarówno Nominowani jak i głosujący) mogą zgłaszać na piśmie na adres Organizatora podany w ust. 1 lub drogą elektroniczną na adres: konkursy@onet.pl Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 12. Regulamin Głosowania w Plebiscycie dostępny jest na stronie serwisu: www.polishesportawards.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 13. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Plebiscytu odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 14. Administratorem danych osobowych udostępnianych w Plebiscycie przez jego uczestników (osoby oddające głos) jest Organizator.
 15. Organizator w celu niezbędnym do realizacji Plebiscytu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Plebiscytu podane przez niego w formularzu dostępnym w Serwisie zgodnie z art. 6 ust.1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 16. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji Plebiscytu (Regulamin) – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu są przetwarzane zgodnie z celem przetwarzania wskazanym w ust 16.3. przez okres realizacji Plebiscytu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności pod adresem: https://polityka-prywatnosci.onet.pl/index.html. W celu realizacji praw – napisz do BOK konkursy@onet.pl, bądź skontaktuj się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresami podanymi w Polityce Prywatności.
 17. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn powodujących konieczność zmiany oraz w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. Zmiany są wiążące od momentu ich zamieszczenia na stronie: esportmania.pl oraz polishesportawards.pl.
BETFAN sponsorem Plebiscytu Polish Esport Awards