powered by

  Regulamin Plebiscytu
  „Polish Esport Awards 2019”

 1. Organizatorem Plebiscytu „Polish Esport Awards 2019” (dalej: Plebiscyt) jest Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 52, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł, NIP: 5272677009, REGON: 146127300 dalej: Organizator lub RASP.
 2. Nadzór nad przebiegiem i realizacją Plebiscytu, którego dotyczy niniejszy regulamin sprawuje Komisja Plebiscytowa, powołana przez Organizatora, w której skład wchodzą następujące osoby:
  • RASP - Paweł Kowalczyk
  • ESL - Aleksander Szlachetko
  • Fantasy Expo - Wojciech Jeznach
  • Gameset - Piotr Bombol
  • Eliga - Jakub Paluch
  • Legia Warszawa - Krzysztof Stalewski
 3. Plebiscyt nadzorowany jest przez niezależnego audytora. Pracownicy Organizatora jak również instytucje i osoby z nim współpracujące w zakresie organizacji Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.
 4. Plebiscyt składa się z dwóch etapów:
  • etap I – celem etapu jest wyłonienie listy Nominowanych w ramach kategorii wskazanych poniżej w ust. 5, którzy wezmą udział w głosowaniu zorganizowanym w ramach etapu II Plebiscytu. Lista Nominowanych zostanie wyłoniona na podstawie zgłoszeń kandydatów wskazanych przez użytkow-ników za pomocą formularza dostępnego na stronie www.esportmania.pl stosowanie do zapisów ust. 5-7 poniżej
  • etap II - celem etapu jest wyłonienie zwycięzców z listy Nominowanych wyłonionych w ramach I etapu oraz Nominowanych wskazanych dodatkowo przez Komisję Plebiscytową stosowanie do zapisów ust. 8 poniżej. Głosowanie przez użytkowników obywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.polishesportsawards.pl
 5. Plebiscyt jest przeprowadzany w 10 następujących kategoriach:
  1. Gracz roku
  2. Organizacja roku
  3. Partner roku
  4. Event roku
  5. Rozgrywki roku
  6. Streamer roku
  7. Komentator roku
  8. Inicjatywa sportowa roku
  9. Odkrycie roku
  10. Kampania roku
 6. W I etapie Plebiscytu Użytkownicy serwisu esportmania.pl uprawnieni będą do nominowania kandydatów w ramach kategorii wskazanych w ust. 5 powyżej. W tym celu w serwisie esportmania.pl użytkownikom udostępniony zostanie odpowiedni mechanizm informatyczny w ramach, którego możliwe będzie wprowadzenie danych kandydatów na Nominowanych. W I etapie Plebiscytu, użytkownik może dokonać tylko jednego zgłoszenia przez cały okres trwania I etapu.
 7. Aby zgłoszenie Nominowanego było uznane za prawidłowe muszą zostać spełnione następujące warunki:
  • musi dotyczyć jednej osoby / podmiotu / eventu itd.
  • musi pozwalać na jednoznaczne zidentyfikowanie pojedynczej osoby / podmiotu / eventu
  • musi dotyczyć wybranej kategorii
  • nie może budzić wątpliwości co do zgodności z prawem lub dobrymi obyczajami
 8. Organizator włączy do II etapu Plebiscytu w ramach każdej z kategorii wskazanych w ust. 5 po 3 (trzech) Nominowanych najczęściej wskazywanych przez użytkowników serwisu esportmania.pl w I etapie. Zgłoszeń, o których mowa w ustępie 6, dokonywać będzie można w terminie od dnia 14.01.2019 roku od godziny 12:00 do dnia 21.01.2019 roku do godziny 12:00.
 9. Po dokonaniu wyboru Nominowanych przez użytkowników serwisu esportmania.pl stosownie do zapisów ust. 5-7 powyżej, Organizator uzupełni listę Nominowanych w poszczególnych kategoriach wskazanych w ust. 5 dodając dodatkowe kandydatury wskazane przez Komisję Plebiscytową. Finalnie w II etapie Plebiscytu uczestniczyć będą łącznie Nominowani w wyniku głosowania, o którym mowa w ust. 5-7 powyżej i Nominowani wskazani przez Komisję Plebiscytową.
 10. W II etapie Plebiscytu głos może oddać każdy użytkownik serwisu www.polishesportsawards.pl poprzez kliknięcie w przycisk „WYBIERZ” znajdujący się przy opisie wybranego Nominowanego a następnie dokonując autoryzacji swojego wyboru za pomocą konta na Facebooku, Google Plus, Onet lub Twitch oraz akceptując niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Uczestnikom głosowania nie będą przyznawane żadne nagrody.
 11. Jeden Użytkownik może zagłosować tylko raz na 24 godziny, w trakcie trwania głosowania w 2 etapie Plebiscytu.
 12. Głosowanie w II etapie Plebiscytu rozpocznie się dnia 28.01.2019 roku o godzinie 13:00 i zakończy się dnia 11.02.2019 roku o godzinie 11:00.
 13. Organizator zastrzega, iż w trackie trwania I oraz II etapu Plebiscytu zabronione jest zwiększanie ilości głosów poprzez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza poprzez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nieoddanych bezpośrednio przez Użytkowników lub oddanych przez tą samą osobę wykorzystującą różne identyfikacje (np. różne adresy e-mail, konta w serwisach społecznościowych itp.) Organizator zastrzega sobie prawo nie uwzględnienia głosów oddanych z naruszeniem ww. zapisu Regulaminu
 14. Nagroda w postaci statuetki: „GAMER” zostanie przyznana Nominowanym, którzy w poszczególnych kategoriach zdobędą największą liczbę głosów oddanych w II etapie Plebiscytu zgodnie z treścią niniejszego
 15. Ogłoszenie wyników glosowania w II etapie Plebiscytu odbędzie się w dniu 12.02.2019 roku w trakcie Gali Polish Esport Awards 2019, a następnie niezwłocznie na stronie: www.polishesportawards.pl . Nagrody zostaną wręczone Nominowanym podczas Gali Polish Esport Awards 2019
 16. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia głosowania w Plebiscycie uczestnicy Plebiscytu (zarówno Nominowani jak i głosujący) mogą zgłaszać na piśmie na adres Organizatora podany w ust. 1 lub drogą elektroniczną na adres: konkursy@onet.pl Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 17. Regulamin Głosowania w Plebiscycie dostępny jest na stronie serwisu: www.polishesportawards.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 18. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Plebiscytu odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 19. Administratorem danych osobowych udostępnianych w Plebiscycie przez jego uczestników (osoby oddające głos) jest Organizator.
 20. Organizator w celu niezbędnym do realizacji Plebiscytu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Plebiscytu podane przez niego w formularzu dostępnym w Serwisie zgodnie z art. 6 ust.1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 21. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji Plebiscytu (Regulamin) – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu są przetwarzane zgodnie z celem przetwarzania wskazanym w ust 16.3. przez okres realizacji Plebiscytu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności pod adresem: polityka prywatnosci Onet. W celu realizacji praw – napisz do BOK konkursy@onet.pl, bądź skontaktuj się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresami podanymi w Polityce Prywatności.
 22. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn powodujących konieczność zmiany oraz w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. Zmiany są wiążące od momentu ich zamieszczenia na stronie: esportmania.pl oraz polishesportawards.pl.